in maastricht en omgeving

Hier vindt u een overzicht van de opdrachten die ik de laatste vijf jaar (één of meerdere malen) deed voor opdrachtgevers in Maastricht en omgeving.

 • Beheermaatschappij Malberg: schrijven evaluatie Buurtontwikkelingsplan

 • Gemeente Maastricht:
  – schrijven nota Integraal Beheer en Onderhoud, meerjarenafspraak c.q. prestatieafspraken gemeente-corporaties, subsidieaanvraag, samenvatting structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, Voortgangsbericht Wijkaanpak en brochure voor bewoners over aanpak van de wijk Heer
  – redactie uitvraag ontwikkelingsvisie en raadsinformatiebrief
  – eindredactie plan van aanpak Opgeruimd Maastricht en van de Leidraad Openbare Verlichting
  – redactie startdocument MIRT-verkenning Zuidelijk Maasdal

 • iNeX architecten: meeschrijven aan inschrijvingen

 • L1 (regionale omroep): jaarverslagen

 • Projectbureau A2 Maastricht:
  – schrijven boek ‘Het A2 Maastricht Model’
  – meeschrijven aan ontwerp-ambitienota ‘Over het Spoor’
  – schrijven voortgangsrapportage Mijn Gezonde Groene Loper en historisch document over oostelijk stadsdeel Maastricht

 • Waterleiding Maatschappij Limburg (WML):
  – schrijven jaarverslagen, digitale nieuwsbrief Duurzaam Schoon Grondwater, rapportage Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, artikelen voor magazine zakelijke relaties
  – meeschrijven aan Missie-Visie-Doelstellingen

 • Woongoed 2Duizend: schrijven ondernemingsplan

 • Woonpunt: schrijven teksten voor jubileumuitgave

 • ZOWonen: schrijven teksten over huurbeleid

 • Zuiderlicht (ontwerpbureau in Maastricht): schrijven artikelen voor 360°, het magazine van HEVO voor haar zakelijke relaties